Đảng ủy bộ phận khoa Mỏ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 PGS.TS. Nhữ Thị Kim Dung

Bí thư Đảng ủy bộ phận khoa Mỏ

 

PGS.TS. Khổng Cao Phong

Phó Bí thư Đảng ủy

  

PGS.TS. Phạm Văn Hòa

Đảng ủy viên

PGS.TS. Đặng Trung Thành

Đảng ủy viên

TS. Nguyễn Thạc Khánh

Đảng ủy viên