Đảng ủy bộ phận khoa Mỏ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 PGS.TS. Nhữ Thị Kim Dung

Bí thư Đảng ủy bộ phận khoa Mỏ

  

PGS.TS. Phạm Văn Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận khoa Mỏ

 

TS. Nguyễn Cao Khải

Ủy viên- Đảng ủy Bộ phận khoa Mỏ

 

PGS. TS. Trần Quang Hiếu

Ủy viên- Đảng ủy Bộ phận khoa Mỏ

 

ThS. Đỗ Ngọc Tú

Ủy viên- Đảng ủy Bộ phận khoa Mỏ