Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

 

Sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản”;

 

Tầm nhìn: “ Đến năm 2030: trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản”;

 

Giá trị cốt lõi: “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.