Hội đồng khoa Mỏ nhiệm kỳ 2018-2023

Chủ tịch Hội đồng khoa khoa Mỏ

PGS.TS. Phạm Văn Hòa

Thư ký Hội đồng khoa khoa Mỏ

TS. Vũ Trung Tiến

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

PGS.TS. Phạm Văn Luận

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

GS.TS. Bùi Xuân Nam

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

PGS.TS. Nhữ Thị Kim Dung

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

TS. Đào Duy Anh

Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện Kim

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

ThS. Đỗ Hồng Nguyên

Trưởng ban KHCN, thông tin và chiến lược phát triển, Vinacomin

 

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

TS. Đào Hồng Quảng

Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

TS. Nguyễn Cao Khải

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

TS. Nguyễn Như Hùng

Ủy viên Hội đồng khoa khoa Mỏ

PGS.TS. Vũ Đình Hiếu